Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres korespondencyjny Sprzedającego Shop Connector Jarosław Trybuchowicz, ul. Mokotowska 1, piętro 12, 00-640 Warszawa. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa ramy prawne korzystania z usług serwisu robimylogo.pl tj. projektowania cyfrowych grafik użytkowych jako logo, wizytówki, papier firmowy oraz korzystania ze strony internetowej robimylogo.pl.

§1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin
 2. robimylogo.pl - Usługa projektowania graficznego, dostępna w modelu standaryzowanych pakietów, rozliczana w płatności z góry, dostępna pod adresem robimylogo.pl
 3. Użytkownik - to Ty, o ile masz o pełną zdolność do czynności prawnych lub też masz powyżej 13 lat i zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z robimylogo.pl
 4. Konto Użytkownika - adres mailowy podawany przy składaniu zamówienia, co oznacza korzystanie z wybranego i opłaconego pakietu.
 5. Usługi - usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępne w ramach Kont Użytkowników.
 6. Logo (logotyp) – unikatowa, autorska kreacja graficzna identyfikująca firmę, osobę lub wydarzenie.
 7. Strona Internetowa - (strona WWW) to dokument, pobierany z serwera internetowego i interpretowany po stronie użytkownika za pomocą przeglądarki.
 8. Operator - Shop Connector Jarosław Trybuchowicz prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, NIP: 712 29 99 965. REGON: 147443812.
 9. Baza Kont- dane osobowe Użytkowników, którymi obraca Operator.
 10. Usługi Dodatkowe - oferowane Użytkownikom przez Operatora na stronie zamówienia wykraczające poza standardowy jego zakres i podwyższające opłatę możliwości w zakresie stworzenia Logo.

§2 Oświadczenia

 1. Operator oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem dla wszystkich użytkowników robimylogo.pl.
 2. Użytkownik oświadcza, że nie będziewykorzystywać robimylogo.pl w celu upowszechniania treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; w tym zwłaszcza materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie.

§3 Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operatorowi przysługuje prawo zakończenia świadczenia Usługi bez okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach zachowań Użytkownika:
  • a) złamania zapisów Regulaminu;
  • b) naruszenia zasad i norm korzystania z tego typu serwisów;
  • c) wypowiedzenia umowy.
 2. Operator nie odpowiada za opóźnienia w działaniu serwisu niezależne od niego, w szczególności spowodowane awariami sieci Internet lub łącz telekomunikacyjnych, a tym samym nie gwarantuje parametrów dostępności i przydatności robimylogo.pl.
 3. Użytkownik zrzeka się wszelkich praw do roszczeń związanych z czasowymi lub przedłużającymi się przerwami w świadczeniu usług ze strony robimylogo.pl

§4 Akceptacja Regulaminu

 1. Warunkiem korzystania z robimylogo.pl przez Użytkownika jest oraz akceptacja Regulaminu.
 2. Wszelkie cenniki korzystania i zasady korzystania z usług płatnych dostępne są na stronie głównej i podstronach serwisu robimylogo.pl
 3. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  • a) dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych,
  • c) wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej,
  • d) zezwala Operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach administracyjnych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
  • e) zezwala Operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
  • f) zezwala Operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych lub w przeciwnym wypadku nie zaznacza odpowiedniej zgody,
  • g) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Operatora na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w przeciwnym wypadku nie zaznacza odpowiedniej zgody.

§5 Postępowania reklamacyjne, odstąpienie

 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Operatorowi w formie elektronicznej na adres kontakt@robimylogo.pl i określać:
  • a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim,
  • b) zarzuty Użytkownika,
  • c) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika - Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku niezgodności projektu z zamówieniem, w szczególności:
   • i) wykonanie mniejszej niż zamówiono liczby propozycji
   • ii) niezastosowanie się do opisu projektu załączonego w zamówieniu
   • iii) przekroczenie czasu realizacji projektu.
 2. Reklamację rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, robimylogo.pl zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.
 3. Mając na uwadze indywidualny charakter Usługi, na mocy artykułu 38 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy przysługuje do momentu przystąpienia przez robimylogo.pl do wykonania usługi.
 4. Powyższe zapisy §5 dotyczą również przedsiębiorcy któremy Kodeks Cywilny przyznaje prawa konsumenta.

§6 Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • a) wysłania kompletnego i zrozumiałego opisu zamówienia w języku polskim;
  • b) informowania Operatora o wszelkich zmianach w danych rozliczeniowych;
  • c) przestrzegania Regulaminu;
  • d) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

§7 Ograniczenia techniczne i merytoryczne

 1. Operator zastrzega sobie prawo do:
  • a) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  • b) natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu,
  • c) zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
  • d) zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a) szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Operatora,
  • b) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  • c) szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych,
  • d) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  • e) szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
  • f) szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

§8 Dane osobowe i informacje poufne

 1. Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest Operator. Każdy Użytkownik ma prawo do:
  • a) wglądu do swoich danych,
  • b) poprawiania tych danych,
  • c) żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Kont Użytkowników.
  • d) złożenia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Operator zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi działań wskazanych w ust 1.
 3. Operator zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane od Użytkownika.
 4. Operator zobowiązuje się do nie ujawniania danych, w szczególności kontaktów zgromadzonych na koncie Użytkownika. Właścicielem danych wprowadzonych do systemu w ramach Konta Użytkownika pozostaje Użytkownik. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemie.
 5. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o fakcie obrotu jego danymi osobowymi przez współpracujący z Operatorem portal Przelewy24.
 6. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy informacji:
  • a) powszechnie znanych;
  • b) których udostępnienie nastąpiło na podstawie jednoznacznie wyrażonej ustaloną drogą kontaktu zgody Użytkownika;
  • c) których udostępnienie nastąpiło na żądanie odpowiednich organów lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§9 Opłaty

 1. Użytkownik ponosi jednorazową opłatę za korzystanie z systemu w zależności od wybranego pakietu.
 2. Opłaty odbywają się przez system płatności obsługiwany przez firmę Przelewy24.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych wymaganych przez Przelewy24 w celu autoryzowania płatności za Usługę.
 4. Opłaty pobierane są z góry.
 5. W celach realizacji płatności za Usługę użytkownik akceptuje również regulamin portalu Przelewy24.pl.

§10 Termin wykonania usługi

 1. Standardowy czas wykonania Usługi Projektu Logo to 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 2. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę zaksięgowania środków na koncie lub potwierdzenie zaakceptowanej płatności w systemie Przelewy 24.
 3. Jeśli godzina złożenia zamówienia wypada poza godzinami pracy, tj. po godz 17 czasu Polskiego, za datę przyjęcia zamówienia uznawany jest kolejny dzień roboczy.
 4. Istnieje możliwość, za dodatkową opłata ustaloną w cenniku, przyśpieszenia wykonania wstępnych propozycji logo (zgodnie z ilością propozycji w zakupionym pakiecie) do trzech dni roboczych lub 24 godzin roboczych.
 5. Przyśpieszenie wykonania logo nie wpływa na termin wykonania Usług Dodatkowych.

§11 Własność intelektualna

 1. Na użytek niniejszego paragrafu Licencję oraz przeniesienie praw rozumieć należy w sposób wskazany w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 2. Niezależnie od wybranego pakietu Użytkownik otrzymuje zawsze jeden projekt finalny w określonych w pakiecie formatach plików wraz z jedną licencją na jego użycie.
 3. Przedmiotowa licencja udzielana jest na czas nieokreślony.
 4. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o niezbywalności Licencji oraz konieczności wykupienia jej na wyłączność w przypadku woli odsprzedaży zgodnie z treścią ustępu 5.
 5. Za dodatkową opłatą określoną w cenniku istnieje możliwość przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranego projektu Logo.
 6. Nie ma możliwości przeniesienia praw majątkowych do wykupionych Usług Dodatkowych.
 7. Zamiar wykupienia przez Użytkownika usługi przeniesienia praw autorskich majątkowych do projektu logo (zwana też "Projekt na wyłączność") musi być wyrażony podczas składania zamówienia na pakiet graficzny. Operator może odmówić przeniesienia praw autorskich majątkowych w przypadku gdy został o tym poinformowany po przystąpieniu do wykonania projektu.

§12 Tryb wprowadzania poprawek

 1. Za poprawki rozumie się każdą niewielką modyfikację graficzną przesłanej propozycji, w szczególności: zmiany wielkości liter, zmiany czcionki, zmiany koloru tekstu, przeniesienie elementów projektu, zmiany kompozycji.
 2. Poprawkami nie są natomiast nowe propozycje odbiegające od pierwszej propozycji projektu, w szczególności: zmiany sygnetu/ikony/obrazka, kolorystyki gradientu elementów wektorowych.
 3. Użytkownik ma możliwość zlecania poprawek wyłącznie do liczby zawartej w wykupionym pakiecie.
 4. Każda modyfikacja liczy się osobno, przykładowo zmiany zbiorcze polegające na zmianie koloru i kroju czcionki będą liczyły się jako dwie poprawki.
 5. O ile poprawki przysługują oraz są wystarczająco precyzyjnie wskazane, zostaną wprowadzone do projektu w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania.
 6. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy braku wpływu wyboru Usługi Dodatkowej "Przyśpieszenie realizacji projektu" na termin realizacji poprawek.

§13 Kontakt

 1. Drogą kontaktu między Operatorem i Użytkownikiem są następujące adresy e-mail:
 2. Pod rygorem skutecznego doręczenia wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania Operatora o zmianie stosowanego adresu e-mail.
 3. Użytkownik ma 5 dni roboczych na akceptację przesłanej propozycji lub zamówienie poprawek od dnia otrzymania maila od Operatora.
 4. Po przekroczeniu w/w terminu Usługa uznawana jest za wykonaną i nie ma możliwości dalszej modyfikacji projektu.
 5. Użytkownik może zaakceptować projekt przed upływem terminu 5 dni roboczych.

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Operator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • b) Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Operatorem,
 3. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Akceptując warunki Regulaminu Użytkownik zawiera z operatorem umowę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony.
 4. Gdy nie uda się rozwiązać sporu polubownie, Sądem właściwym do rozwiązania sporu jest Sąd właściwy dla robimylogo.pl

§16 Opinie w sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.