Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest znak towarowy.

Definicję Znaku Towarowego reguluje Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2020.286 t.j. z dnia 2020.02.21). Zgodnie z art. 120 tej Ustawy - Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Wyróżnia się wiele rodzajów znaków towarów. Najczęściej występującymi są znaki słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe; kolor; deseń; ruchome; multimedialne; hologramy oraz inne.

text

Zasięg ochrony znaku towarowego:

  • Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski (UPRP) nadaje prawo ochronne obejmujące zasięgiem teren Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wydaje certyfikat ochronny obowiązujący na terenie 28 krajów członkowskich UE
  • Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) pozwala nam korzystać z prawa wyłączności na znak towarowy, na terenie wybranych Państw spośród 96, związanych Porozumieniem Madryckim.

Aby móc zastrzec logo, musisz posiadać zgodę twórcy logo na użycie go, innymi słowy powinieneś wylegitymować się posiadanymi prawami do danego znaku. Formalności dokonujemy w Urzędzie Patentowym. Obowiązuje zasada “kto pierwszy ten lepszy”, dlatego warto wcześniej sprawdzić, czy taki sam znak i nazwa nie został już zastrzeżony przez konkurencję.

Proces rejestracji znaku towarowego składa się z następujących elementów:

  • Przygotowanie i złożenie dokumentacji
  • Badanie znaku przez rejestratora
  • Okres sprzeciwowy
  • Wydanie decyzji
  • Wniesienie odpowiednich opłat
  • Wpis do rejestru i wydanie świadectwa ochronnego

Od 17 marca 2021 roku Urząd Patentowy udostępnił całkowicie elektroniczną procedurę Fast Track realizowaną za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP).

Po pozytywnym przejściu całej procedury otrzymasz od Urzędu Patentowego świadectwo ochronne, w którym znajdą się informacje co zastrzegłeś, jaki jest zakres terytorialny ochrony, w zakresie jakiej branży, oraz przyznanie praw wyłącznych. W praktyce - zastrzegając swój logotyp i nazwę stajesz się faktycznym prawnym właścicielem swojej marki.